Tehniskā izpēte un tehnoloģiskie risinājumi projekta ieceres stadijā


Pasūtītāja tehnoloģiskajām vai siltumapgādes vajadzībām un pieejamā kurināmā izmantošanas iespējām atbilstošu iekārtu izvēlē ir jebkura sekmīga un ilgstoši efektīvi darboties spējīga projekta pamatā.


Piedāvājām novērtēt pasūtītāja vajadzības un definēt tehniskos ieteikumus un risinājumus jau esošu enerģijas ražošanas objektu modernizācijā un to darbības efektivitātes uzlabošanā vai arī jaunu enerģijas ražošanas objektu ieceru izvērtēšanā, t.sk., pēc nepieciešamības sagatavojot:

•    Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādāšana, t.sk., 

-    Tehnisko ziņojumu / novērtējumu sagatavošana un tehniski organizatorisko pasākumu vai nosacījumu definēšana jau esošu enerģijas ražošanas objektu modernizācijai un to darbības efektivitātes uzlabošanai,

-    Jaunu enerģijas ražošanas objektu Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana, t.sk., definējot enerģijas ražošanas objekta realizācijas tehniskos un ekonomiskos nosacījumus un projekta dzīvotspēju.

•    Konsultācijas pasūtītāja izvēlēto tehnisko risinājumu un komplektācijas novērtēšanā, t.sk., rekomendāciju sniegšana to pilnveidošanai.

•    Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkuma dokumentācijai, t.sk., pēc vienošanās arī visas iepirkuma dokumentācijas apjoma sagatavošana,

•    Projektēšanas tehniskā uzdevuma sagatavošana, nodrošinot, ka tiek paredzēti enerģijas ražošanas objekta tehniskie kā arī funkcionālie risinājumi un nosacījumi, kas nodrošina pasūtītāja interešu un vajadzību pilnvērtīgu iekļaušanu būvprojektā.

<<< atpakaļ